Pionýr, z. s.
Rejstřík vnitřních předpisů Pionýra: č. 35/2018 RVP
Příloha č. 13B: Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků činnosti

Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány na základě vyplněné přihlášky na akci a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.
Na úrovni pořadatele jsou údaje zpracovávány v písemné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost jsou využívány k zajištění komunikace před realizací akce a v jejím průběhu.
Základní informace o účastníkovi akce v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a data narození jsou zpracovávány pro zajištění dokumentace akce v souladu se zákonnými předpisy a pro potřeby prokazování účastníků akce vůči poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů, pokud tito takovou dokumentaci akce požadují. V případě, že jsou dotační prostředky z veřejných rozpočtů zprostředkovávány vyššími organizačními jednotkami spolku (krajskými organizacemi Pionýra a Pionýrem), jsou tyto údaje předávány do dokumentace na příslušné organizační úrovni.
Mimo spolek jsou údaje poskytovány pouze v případech, kdy takové poskytnutí ukládá právní předpis, a to v rozsahu tohoto právního předpisu. Nejčastěji se jedná o poskytování údajů při ubytování v ubytovacích zařízeních (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).
Základní informace účastníka akce jsou uchovávány pět let po roce realizace akce, v případě, že ze strany poskytovatele podpory z veřejných rozpočtů je požadováno delší uchovávání údajů, prodlužuje se doba uchování v souladu s tímto požadavkem.
Pořadatel akce zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu účastníků akce, a to minimálně v rozsahu, kterou mu stanovuje Zákon o ochraně veřejného zdraví (Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na škole v přírodě nebo jiné zotavovací akci) a dále v rozsahu údajů, které osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost uvede do přihlášky na akci nebo obdobného doplňujícího dokumentu v rozsahu, který považuje za nutný pro zajištění bezpečnosti účastníka akce.
Dále jsou zpracovávány údaje o průběhu zdravotního stavu účastníka na akci.
Tyto údaje jsou poskytovány osobám pověřeným zajištěním dozoru a péče o účastníky, zdravotníkovi akce nebo osobě zajišťující zdravotní dozor, osobám odpovědným za stravování, pokud je taková informace pro zajištění bezpečnosti nezbytná (např. v případě potravinových alergií), dále lékařům poskytujícím v průběhu akce nutnou lékařskou péči.
Údaje o zdravotním stavu účastníků akce jsou uchovávány po dobu jednoho roku po ukončení akce.
O účastnících akcí jsou dále zpracovávány další doplňující údaje vázající se zpravidla k charakteru a programu akce (dovednosti, znalosti, konfekční velikost apod.). Tyto osobní údaje nejsou dále zpracovávány po ukončení akce.

V průběhu akce může být zajišťována foto a videodokumentace akce, která může být využívána pro zajištění poskytování aktuálních informací o průběhu akce rodičům účastníků nebo i široké veřejnosti.
Foto a videodokumentace akce a kontaktní údaje účastníků nebo osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost mohou být využívány i k účelům dokumentace a propagace činnosti Pionýra, to však pouze v případě, že účastník nebo osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost k takovému využití foto a videodokumentace nebo k zasílání informací a nabídek akcí vydali souhlas.
V případě úrazu nebo jiné mimořádné události na akci se údaje dotčených osob zpracovávají pro zajištění postupů stanovených platnými právními předpisy a dále pro zajištění ochrany oprávněných zájmů účastníků akce, pořadatele akce nebo i třetích osob.
Zpracování osobních údajů v Pionýru je podrobně upraveno vnitřním předpisem spolku – Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.
Povinností subjektu údajů nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, která osobní údaje poskytuje, je poskytnutí úplných a pravdivých údajů.
Subjekt údajů má v souladu s platnou právní úpravou:
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu nepřesných osobních údajů
Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost
Právo vznést námitku
Uplatnění práva musí být provedeno písemnou formou, a to včetně jednoznačné identifikace subjektu údajů a jasného vymezení požadavku. Taková žádost může být podána buď na Pionýr z. s. (hlavní spolek), anebo na pobočný spolek Pionýra, kterému subjekt údajů své osobní údaje poskytl.

Nemáte opravnění přídávat komentáře